De zieke wernemer: aandachtspunten en valkuilen

.

Inleiding

Een zieke werknemer kost gemiddeld € 230 (!) per dag (bron: TNO). Wanneer de indirecte kosten van verzuim daarbij worden opgeteld, kost een zieke werknemer gemiddeld ruim € 400 per dag (!).  Daardoor kan langdurig ziekteverzuim zeker voor een klein bedrijf een gevaar zijn voor de bedrijfscontinuïteit. Bovendien kan het UWV aan u als werkgever een loonsanctie kan opleggen, indien het van mening is dat u zich als werkgever niet voldoende heeft ingespannen om het re-integratietraject van de werknemer te laten slagen. Reden genoeg dus om uw ziekteverzuimbeleid eens grondig onder de loep te (laten) nemen en adequaat te handelen bij ziekte!

De kosten van een zieke werknemer kunnen oplopen tot ruim € 400 per dag!

Tip 1: ken het tijdpad

Allereerst is het van groot belang dat u het tijdpad kent:

  • Stap 1: de ziekmelding

Het gaat hier om ziekmelding bij de bedrijfsarts of arbodienst. Ziekmelding bij het UWV volgt pas indien de werknemer na 42 weken nog niet volledig aan het werk is. Een zieke werknemer dient binnen één week na ziekte te worden gemeld bij de arbodienst of bedrijfsarts;

  • Stap 2: de probleemanalyse

Indien een werknemer bijna zes weken ziek is, heeft hij een gesprek met de bedrijfsarts of arbodienst. Naar aanleiding van dit gesprek maakt de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse. Daarin staat wat de werknemer met zijn gezondheid nog wel kan en wat niet;

  • Stap 3: plan van aanpak (re-integratiestappen)

Uiterlijk in de achtste week van de ziekte wordt samen met de werknemer het plan van aanpak opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt waarmee de werknemer zo snel maar verantwoord mogelijk het werk kan hervatten. Bovendien wijzen werknemer en werkgever in dit stadium samen een case manager aan. Vervolgens bespreekt u minimaal eens per zes weken de voortgang van de re-integratie met de werknemer. Hierbij gebruikt u de (aangepaste) probleemanalyse en past u zo nodig het plan van aanpak aan.

  • Stap 4: ziekmelding bij het UWV

In de 42e week van de ziekte, meldt u de ziekte bij het UWV. Tussen de 46een de 52eweek van de ziekte, vindt vervolgens de eindejaarsevaluatie plaats. Indien na dit eerste jaar nog niet duidelijk is hoe en wanneer de werknemer binnen het eigen bedrijf weer aan het werk kan, moet vanaf nu actief worden gezocht naar een plaats buiten het eigen bedrijf. Het zogenaamde spoor 2 van de re-integratie wordt dan ingezet.

  • Stap 5: WIA-aanvraag

Indien de werknemer ruim 1,5 jaar ziek is, kan hij een WIA-uitkering aanvragen. Uiterlijk twee weken voordat de werknemer een WIA-aanvraag doet, vult u als werkgever samen met de werknemer de eindevaluatie in. Het UWV beoordeelt in deze fase of werkgever en werknemer voldoende aan re-integratie hebben gewerkt.

Zie voor het stappenplan: www.uwv.nl

Tip 2: ken de valkuilen

Als werkgever wilt u natuurlijk dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk gaat en u wilt voorkomen dat het UWV uiteindelijk oordeelt dat u als werkgever niet voldoende aan uw re-integratieverplichting heeft voldaan. Tips:

  • Ben als werkgever pro-actief; neem zelf het initiatief tot re-integratie, informeer bij de bedrijfsarts/arbodienst en geef duidelijke instructies aan deze arts;
  • Vertrouw niet blind op het oordeel van de bedrijfsarts. Als werkgever blijft u verantwoordelijk voor het voldoen aan de re-integratieverplichting. U mag bijvoorbeeld niet blind vertrouwen op het oordeel van de bedrijfsarts wanneer deze oordeelt dat de werknemer (nog) niet kan werken. Indien later blijkt dat de werknemer wél (deels) kon werken en derhalve kon re-integreren, riskeert u een loonsanctie omdat de re-integratie niet is ingezet;
  • Bij twijfel: vraag een deskundigenoordeel aan het UWV. Op een dergelijk deskundigenoordeel mag u als werkgever wel vertrouwen.

Tip 3: voorkomen is beter dan genezen

Voorkom dat medewerkers ziek uitvallen, door in uw bedrijfsvoering bewust met medewerkers en het werkklimaat bezig te zijn. Aandachtspunten:

  • Stel een deugdelijk verzuimprotocol op;
  • Onthoud: hoe lager de drempel om ziek te melden, hoe hoger het verzuim.

Dus; een deugdelijk ziekteverzuimprotocol en een proactieve houding van u als werkgever bij ziektegevallen zijn van essentieel belang! Zo beperkt u de kosten van de zieke werknemer en voorkomt u een loonsanctie van het UWV.

Voor uitgebreide informatie over dit onderwerp of een quick scan van uw situatie, neemt u gerust vrijblijvend contact op.

Wilt u meer weten?

Vraag het onze professionals.

mr. G.L. Brokking – van Alphen, Advocaat.

Neem contact op
 

Meer weten over arbeidsrecht?

Op onderstaande websites kunt u terecht voor informatie over onderwerp.

 

www.vaan-arbeidsrecht.nl

www.uwv.nl

www.rijksoverheid.nl